GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

- Tam metinler, en geç 30 Haziran 2010 tarihinde Düzenleme Kuruluna iletilmiş olmalıdır.

- Tam metinler, 17 Ağustos 2010 tarihinde duyurulacaktır.

- Kabul edilen bildiriler, 5 Ekim 2010 tarihinde yayımlanacaktır.


 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

SEMPOZYUM KONULARI

1. Kuramlar / Öğretiler / Düşünsel Akımlar ve Sosyal Haklar

 • Genel olarak
 • Türkiye’de

2. Küreselleşme ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller

 • Sosyal haklardan yararlanmada eşitlik ve ayrımcılık yasağı
 • İşsizler, çalışan yoksullar ve Türkiye’de sosyal haklar
 • Kayıtdışı istihdam ve Türkiye’de sosyal haklar
 • Özelleştirmeler ve Türkiye’de sosyal haklar
 • Gelir dağılımı ve Türkiye’de sosyal haklar
 • Mali politikalar (bütçe) ve sosyal haklar
 • Sosyal harcamalar ve sosyal haklar
 • Vergi politikaları ve sosyal haklar

3. Elverişsiz Durumdaki Gruplar ve Türkiye’de Sosyal Haklar

 • Göçmen işçiler / yabancılar
 • Yaşlılar
 • Çocuklar
 • Engelliler
 • Yoksullar vb.

4. Kadınlar ve Türkiye’de Sosyal Haklar

 • Sosyal haklardan yararlanmada toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık yasağı
 • Ulusal hukuk ve uygulamadaki durum ve sorunlar
 • Ulusalüstü hukuk ve Türkiye’de durum ve sorunlar
 • Kadın örgütleri ve sosyal haklar
 • Sendikalar ve kadınların sosyal hakları

5. Öğretide ve Yargı Kararlarında Sosyal Hakların Doğrudan Uygulanabilirliği ve Yargılanabilirliği Sorunu

 • Yabancı ve yerli kuramlardaki yaklaşımlar
 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları
 • Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları
 • Türkiye’de yargı kararları
 • Karşılaştırmalı hukuktan bazı ülke örnekleri

6. Sosyal Hakların Uluslararası Korunması Yöntemleri ve Türkiye

 • Uluslararası Çalışma Örgütü koruma yöntemleri ve Türkiye
 • Birleşmiş Milletler koruma yöntemleri ve Türkiye
 • Avrupa Konseyi koruma yöntemleri ve Türkiye
 • İşçi sendikaları ve uluslararası koruma yöntemleri
 • Kamu çalışanları sendikaları ve uluslararası koruma yöntemleri
 • İşveren sendikaları ve uluslararası koruma yöntemleri

7. Sosyal Haklarda İnsan Hakları Eğitimi

 • Genel olarak ve sosyal haklar açısından önemi
 • İşçi sendikalarının etkinlikleri
 • Kamu çalışanları sendikalarının etkinlikleri
 • Kamu işveren(ler)inin etkinlikleri
 • İşveren sendikalarının etkinlikleri
 • Sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri

8. Uluslararası Sendikalar ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller

 • Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC / CSI) ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
 • Avrupa Sendikalar Konfederasyonu /ETUC / CES) ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
 • Kamu Hizmetleri Uluslararası Federasyonu (PSI / ISP) ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller
 • Eğitim Enternasyonali (IE / EI) ve Türkiye’de Sosyal Haklar ve İhlaller

9. Bazı Sosyal Haklar ve Uygulamada Durum

 • Çalışma hakkı ve ihlaller
 • İşten çıkarmaya karşı korunma hakkı ve ihlaller
 • Adil ücret ve çalışma koşulları hakları ve ihlaller
 • Sendika, toplu sözleşme, grevi de kapsayan toplu eylem hakları ve ihlaller
 • Eğitim ve mesleksel eğitim hakları ve ihlaller
 • İşyerinde / işletmede bilgilenme ve danışılma hakkı ve ihlaller
 • Sosyal güvenlik hakkı ve ihlaller
 • Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden yararlanma hakları ve ihlaller
 • İş kazaları ve sosyal haklar
 • Sağlık hakkı ve ihlaller
 • İlaca erişme hakkı
 • Konut hakkı ve ihlaller
 • Yoksulluktan kurtulma hakkı ve ihlaller
 • Denetim ve teftişlerden kaynaklanan sorunlar ve sosyal haklar

10. Panel (Olası Konular)

 • Birinci Oturum: Denizli’de ekonomik kriz ve sosyal haklara yansımaları
 • İkinci Oturum: Güncel sorunlarıyla sendikalar, sosyal haklar ve ihlaller

Not: Ana ve alt başlıklarda yer almayan konulara ilişkin bildiri önerileri, Düzenleme ve gerektiğinde Bilim Kurullarınca değerlendirilecektir.

 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ