GİRİŞ SAYFASI
SEMPOZYUM PROGRAMI
KAPSAM VE AMAÇ
İLETİŞİM
SEMPOZYUM KONULARI
SEMPOZYUM TAKVİMİ
DÜZENLEME KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI
BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, YAYIMLANMASI VE ÖDÜLLER

DUYURU

BİLDİRİ ÖZETLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

 

- Bildiri özetleri için duyurulan yazım kuralları, “tam metinler” için de geçerlidir.

- Bildiri tam metinleri, kaynakça dışında, en az 6000 ve en çok 8000 kelime dolayında olmalıdır.

- Tam metinler, en geç 30 Haziran 2010 tarihinde Düzenleme Kuruluna iletilmiş olmalıdır.

- Tam metinler, 17 Ağustos 2010 tarihinde duyurulacaktır.

- Kabul edilen bildiriler, 5 Ekim 2010 tarihinde yayımlanacaktır.


 
II. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU (SHUS-II 2010)

KAPSAM VE AMAÇ


Birincisi 22-23 Ekim 2009 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKSUM) ile İİBF ÇEEİ Bölümü  ve İş Müfettişleri Derneği tarafından “uluslararası” çapta düzenlenen Sosyal Haklar Sempozyumu’nun ikincisi, Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından 4-5-6 Kasım 2010 tarihlerinde Denizli’de “ulusal” düzeyde gerçekleştirilecektir.
Sosyal hakların niteliği, kapsamı, doğrudan uygulanabilirliği ve yargılanabilirliği, dünyada ve uluslararası düzeyde önceliğini koruyan başlıca tartışma konularıdır. Anayasamızın 2. maddesinde, temel amacı “herkese insan onuruna yaraşan asgarî bir yaşam düzeyi sağlamak” olan “sosyal devlet” ilkesi benimsenmiş; “metne dahil” edilen Başlangıç bölümünde de, “... Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanma” ilkesi öngörülmüştür. “Değiştirilemez” nitelik taşıyan bu ilkelere paralel olarak 5. maddede, devletin temel amaç ve görevi; “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” şeklinde belirtilmiştir. Bu çerçevede, Anayasa’nın çeşitli maddelerinde insana yakışır yaşam düzeyinin asgari gerekleri olan ve aynı zamanda temel insan hakları arasında yer alan çeşitli sosyal haklar, önemli kısıtlama ve yasaklara da yer vererek tanınmıştır. Bunlar arasında; örneğin çalışma hakkı (m. 49), çalışma koşulları ve dinlenme hakkı; sendika, toplu iş sözleşmesi ve grev hakları (m. 51-54); adil ücret hakkı (m. 55), sosyal güvenlik hakkı (m. 60), sağlık hakkı (m. 56), konut hakkı (m. 57), eğitim hakkı (m. 42) bulunmaktadır.
Sosyal haklar, Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına uygun olarak onaylanan ve iç hukuk düzeninde “ulusalüstü” bir hukuksal değer ve etki kazandırılan uluslararası sözleşmelerle de, daha geniş bir çerçevede hukuksal güvenceye bağlanmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmelerinin yanı sıra, özellikle Birleşmiş Milletler’ce kabul edilen Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Avrupa Konseyi’nce kabul edilen Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, bu hukuksal güvencenin sosyal haklar alanındaki en temel belgeleridir. Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle Avrupa Birliği’nin sosyal boyutunu güçlendiren Temel Haklar Şartı da, ülkemizin tam üyelik süreci bağlamında sosyal haklar hukukunun ulusalüstü hukuka uyumunun sağlanmasında göz ardı edemeyeceği bir belgedir.
İçeriği ve “olmazsa olmaz” nitelikteki araçları Anayasa ve özellikle ulusalüstü sözleşmelerle belirlenmiş olan etkin sosyal devletin, sosyal hakların eylemli olarak kullanımını ülkede yaşayan herkes için güvenceye alması ve somut biçimde yararlanılmasını sağlaması gerekir. Bu görevi yerine getirirken devletin “mali sınırlılıkları” yanında çeyrek yüzyılı aşkın bir zamandan beri tanık olunan ekonomik, ticari ve mali küreselleşme, neoliberal poitikalar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çalışma yaşamında kullanılması vb. siyasal ve sosyo-ekonomik gelişmeler, sosyal hakların tanımlanması ve insan haklarından sayılıp sayılmaması, devletin bu haklar karşısındaki konumu ve hak öznelerince kullanılması vb. konularda yeni tartışmalar ve yeni sorun alanları ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, sosyal haklardan yararlanmayı olumsuz etkileyen kuralsızlaştırmanın, esnekleşmenin ve kayıt dışı çalışmanın yaygınlaşması, özelleştirmelerin yoğunlaşması, yoksulluk, toplumsal dışlanma ve işsizlik gibi sorunların genişlemesi, küresel kapitalistleşme olgusunun olumsuz çıktıları olarak tüm dünya halklarını olduğu gibi, ülkemizi ve tüm hak öznelerini de doğrudan etkilemeye ve tehdit etmeye başlamıştır.
II. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu’nun öncelikli amaçları; kısaca belirtilen ulusal ve ulusalüstü hukuksal çerçevesi temelinde ve dar anlamda “bağımlı çalışanlar” ile sınırlı olmaksızın, sosyal hakların ülkemiz özelinde, aynı zamanda “teorik ve pratik” yönleri, haklar ve haksızlıklar (ihlaller), uygulamadaki sorunlar vb. boyutları ile ele alınması, düzenleme ve sorunların “disiplinlerarası” bir yaklaşımla incelenmesi, özellikle “yeni” sorunlara ilişkin alan araştırmalarının özendirilmesi, bilgi ve deneyimlerin paylaşılarak bilimsel düzeyde tartışılması, sosyal haklar alanındaki bilimsel bilgi birikiminin artırılması ve yazının zenginleştirilmesi, sosyal hakların kullanımı konusunda toplumda farkındalık oluşturulması ve hak öznelerinin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için çaba gösterilmesi, sorunların çözümüne yönelik somut öneriler sunulması ve üretilen bilgiler ile önerilerin ilgili sivil ve resmi örgüt, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılması, duyarlılıkların artırılmasıdır.
Sempozyum; bu amaçların gerçekleştirilebilmesi yolunda, “disiplinlerarası” bir nitelik taşıyan sosyal haklar alanında sosyal politika, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, iktisat, sosyal hizmetler, tıp, psikoloji, felsefe gibi farklı disiplinlerde çalışan akademisyen ve uygulamacıların bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını ve sosyal hakların çeşitli boyutlarını farklı yaklaşımlarla tartışmalarını sağlamayı öngörmektedir.
“Ulusal” bağlamda düzenlenmekle birlikte, olanaklar ölçüsünde, Sempozyuma sosyal haklar alanında uzman ve Türkiye’nin sözleşmelerine “taraf” olduğu uluslararası kuruluşlardan ve ilgili birimlerinden “davetli konuşmacılar” çağrılması da planlanmaktadır.
Sempozyum programında, sosyal haklarla ilgili çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal vb. etkinliklerin yanı sıra, doğal olarak, Pamukkale gezisine de yer verilmesi düşünülmektedir.
Aşağıda sunulan ve ilkece öncelik sırasına göre oluşturulmaya çalışılan Sempozyum ana ve alt başlıkları çerçevesinde, konuya ilgi duyan akademisyen ve uygulamacıların “özgün”, “yeni” ve  özellikle “alan araştırması” ürünü olan kuramsal ve uygulamaya dönük çalışmalarıyla, Sempozyuma katkıda bulunmalarını diliyoruz.
Meslektaşlarımızın, kaynakça dışında en az 800 kelimeden oluşan bildiri özetlerini, ekteki yazım kurallarına uygun olarak ve takvimde öngörülen süre içinde Sempozyum sekreterliğine iletmelerini bekliyoruz.

 
e-mail: ushas@pau.edu.tr
Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Kınıklı, Denizli 20040
Bölüm Sekreteri: Bahar GÜNDEM Tel: (90-258) 296-2809; Faks: (90-258) 296-2626 (Lütfen faks iletişiminde sempozyuma ilişkin bilgi notunu belirtiniz)
Tüm Hakları Saklıdır
OZ